Quy chế hoạt động
Quy chế hoạt động
29/06/2019 16:30
Màu chữ Cỡ chữ
Quy chế hoạt động

UBND TỈNH BẠC LIÊU

BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

 
 

Số: 73/QĐ-BDTTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              

Bạc Liêu, ngày 31 tháng 7 năm  2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

 

                TRƯỞNG BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU

                                                                  

         

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp-Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2: Lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, các phòng thuộc Ban và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/QĐ-BDT ngày 01/8/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,BDTTG.

TRƯỞNG BAN

               

(Đã ký)

Trần Hoàng Duyên

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn