Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
29/06/2019 16:16
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu

Ngày 04/3/2019, UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó,vị trí và chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định cụ thể như sau:

* Vị trí và chức năng

1. Ban Dân tộc và Tôn giáo (gọi tắt là Ban) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo.

2. Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc; Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ.

* Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc, tôn giáo và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc và Tôn giáo;

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về công tác dân tộc, tôn giáo;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc và Tôn giáo với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số, các tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, tôn giáo ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc, tôn giáo khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo theo chế độ, chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số và đại hội của các tổ chức tôn giáo các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo và tín đồ tôn giáo trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo đối với Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tôn giáo theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số; các tổ chức tôn giáo, giáo dân và những vấn đề khác về dân tộc, tôn giáo xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh có liên quan thẩm định các chương trình, dự án, đề án do các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đồng bào dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức,viên chức là người dân tộc thiểu số, người theo đạo làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số, người theo đạo làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc, tôn giáo; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

14. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng dẫn chung của Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc và tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác dân tộc và tôn giáo. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh trong việc tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

17. Quản lý lưu trữ hồ sơ, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình dân tộc và tôn giáo trên địa bàn theo đúng quy định.

18. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
ĐẾN THÁNG 11
Ban Dân tộc và Tôn giao
Đã giải quyết
97%
Hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận: 48 hồ sơ
Đã giải quyết: 43 hồ sơ
CSDL hộ kinh doanh
Một cửa điện tử
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 04, Đường Phan Đình Phùng, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Ông Hứa Ngọc Triệu, Phó Trưởng Ban - Ban Dân tộc và Tôn giáo
Điện thoại: 02913.826961 - Fax: 02913.953711 - Email: bdt@baclieu.gov.vn