SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
3
9
5
Tin chuyên ngành Thứ Tư, 13/06/2018, 08:30

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

Ngày 12/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021”.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2021, Bạc Liêu sẽ tập trung phổ biến các nội dung về Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: Quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; về cải cách hành chính; về hỗ trợ khởi nghiệp; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; chú trọng nâng cao nhận thức về chính sách dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số. Tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc; chú trọng tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số...Vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì thực hiện Kế hoạch và có trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các địa phương có liên quan tổ  chức triển khai thực hiện Kế hoạch cả giai đoạn và hàng năm.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời tổ chức lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan trên địa bàn để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo).

Phương Nam


Số lượt người xem: 817 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày