SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
0
1
4
0
9

 

UBND TỈNH BẠC LIÊU

BAN DÂN TỘC

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số: 16/QĐ-BDT

          Bạc Liêu, ngày 25 tháng 04 năm 2012

 

 

           

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

           

TRƯỞNG BAN DÂN TỘC TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ nghị định số: 05/2011/NĐ-CP, ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và các văn bản khác có liên quan.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-UBDT-BNV ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Căn cứ Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 08 / 02 / 2012 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Dân tộc tỉnh.

Điều 2. Lãnh đạo ban, các phòng trực thuộc Ban và tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế này.

            Quy chế của Ban Dân tộc tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

  - Như điều 2;

  - Lưu VP.BDT

TRƯỞNG BAN

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Huỳnh Hữu Tửu